Đèn Mây Tre: Mẫu tăm tre rối hình cầu trang trí nhà hàng phi 40

380.000  189.000