Đèn Mây Tre: Đèn tăm tre hình phi thuyền 2 tần có lồng vải

465.000  325.000